Privacy statement Besteld.nl

Algemeen


Besteld.nl respecteert jouw privacy als gebruiker van haar site en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandelend. Besteld.nl gebruikt de gegevens om jouw bestelling correct en snel te laten verlopen. De gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Bedrijfsgegevens Besteld.nl
KvK-nummer: 37132525
BTW-identificatienummer: 187951366B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
jouw domeinnaam en jouw e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke
jouw e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website
jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert
de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

om jouw voorkeuren te registreren
om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan jouw boodschappenlijst
om informatie te registreren die eigen is aan jou, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van jouw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt je contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt je contact met ons opnemen
Per email: helpdesk (at) besteld.nl
Per brief: Smient 3, 1616 GW Hoogkarspel

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die je zouden kunnen interesseren. Als je wenst dat jouw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Communicatie per brief
Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Communicatie per telefoon
Als je ons in het kader van jouw bestelling jouw telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met je opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien je dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Postfilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid . In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op het hierboven vermelde adres
 
 
 
Contact | Register webshop | Reseller | Conditions | Privacy statement | Disclaimer 

Besteld.nl verwijst slechts naar webwinkels en verkoopt nimmer zelf producten. - Copyright 1999 - 2020 - Besteld.nl - Besteld.nl is geen onderdeel van BOL.